معرفی

مشخصات فردی

شهرام غلامرضایی

نام - نام خانوادگی : شهرام   غلامرضایی

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیولوژی ورزشی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : پرستاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

شهرام غلامرضایی
شهرام غلامرضایی

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^